Uslovi za račun

Porez se ne obračunava posebno.
Porez se plaća paušalno prema rešenju Poreske uprave
Ovaj dokument je automatski generisan i digitalno potpisan, važi bez svojeručnog potpisa i originalnog pečata.

Uplatu izvrsiti na račun br. 160-253732-39 kod Banca Intese,
korisnik: CompArch